Lalitha Sahasranamam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala Karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita Manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna Padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara Kulamrutaikarasika kulasanketapaline - 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini Akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana Shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara Niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46 Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini Mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei Mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana Parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60

Panchapretasanasina panchabramha svarupini Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika -62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari Sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini Padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya Kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya Varada vamanayana varunimadavihvala – 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita Shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita Aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita Nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih Shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini Malini hansini mata malayachala vasini – 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana Khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya Mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini - 103

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita Ankushadi praharana varadadi nishevita – 106

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita Haridranai karasika hakinirupa dharini – 108

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini Sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih Anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita Yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140

Chitkala nandakalika premarupa prinankari Namaparayana prita nandivida nateshvari – 141

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha- 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika -144

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani Aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya Hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara - 150

Satyagynananandarupa samarsya parayana Kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini Samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya Sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava Manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini Pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini Lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini Sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam